Aloitteet

Liukuesteitä vanhuksille ja uimahalli auki kesäisinkin!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti joulukuun kokouksessa 19.12. 2016 kaksi valtuustoaloitetta:

Ilmastonmuutoksesta johtuen talviajan sääolosuhteissa tapahtuu suuria lämpötilanmuutoksia, joista aiheutuu kävely- ja liikenneväylien arvaamatonta liukkautta.  Liukastumis- ja kaatumisonnettomuudet aiheuttavat henkilölle itselleen kärsimyksiä ja samalla yhteiskunnalle mittavia sairaudenhoitokuluja.

Liukastumisonnettomuuksia pystytään ainakin osittain vähentämään asianmukaisilla kenkiin kiinnitetttävillä liukuesteillä.

Esitämme, että Suonenjoen kaupunki päättää hankkia kenkiin kiinnitettävä liukuesteet kaikille yli 65-vuotiaille suonenjokelaisille.

 

Toinen aloitteemme Uimahallin kesäaukiolosta

Uimahallin toimintaa ja käyttöastetta on mahdollista parantaa ottamalla käyttöön kesäaukioloaika.

Erityisen aktiivisesti uimahallin liikuntaryhmiin osallistujien taholta on esitetty toiveita kesäaukiolosta.  Kesäaukiolo auttaisi liikuntaharrastusmahdollisuuden tehokkaamman hyödyntämisen etenkin niiden henkilöiden kohdalla, joilla vesiliikunta on jo säännöllistä kuntouttavaa toimintaa.

Esitämme, että Suonenjoella otetaan käyttöön uimahallin kesäaukiolo ja näin pystytään hyödyntämään säännöllisen vesiliikuntamahdollisuuden  kiistattomat terveyshyödyt.

VALTUUSTOALOITE

KUNTALAISALOITE .FI PALVELUN KÄYTTÖÖN SUONENJOELLA
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 26.1.215 aloitteen Kuntalaisaloite.fi
palvelun käyttöönotosta Suonenjoella.

Aloitteen mukainen palvelu on otettu käyttöön Suonenjoella huhti-toukokuun vaihteessa 2016. Linkki palveluun löytyy Suonenjoen kaupungin kotisivuilta kohdasta ”päätöksenteko”.

 

VALTUUSTOALOITE

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehtä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet on käsiteltävä viimeistään aloitteen jättöä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Aloitteen tekijälle/tekijöille ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jolloin valtuuston on käsiteltävä se viimeistään kuuden kuukauden sisällä asian vireilletulosta(kuntalain 28 §).

Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, jolloin valtuuston on viipymättä päätettävä toimitetaanko aloiteessa tarkoitettu kansanäänestys ( kuntalain 31 §).

Esitämme, että lähidemokratian toteuttamiseksi ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamiseksi Suonenjoen kaupunki ottaa käyttöönsä kuntalaisaloite.fi -palvelun jota kautta kuntalaisten on helpompi mm. sosiaalisen median kautta osallistua päätöksentekoon kaupungissamme.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Suonenjoella 26.1.2015

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kaija Tähkäpää        Niko Kollanus

Minna Ropponem   Pentti Huuskonen

VALTUUSTOALOITE

SAVONKADUN JA KIRKKOTIEN KULMAUKSESSA OSOITTESSA KIRKKOTIE 1 

TONTTI N:O 778-1-112-1. TONTILLA ON AIEMMIN SIJAINNUT LIIKERAKENNUS

JOKA ON MYÖS OLLUT TEOLLISUUSKÄYTÖSSÄ AINA RAKENNUKSEN

TUHOUTUMISEEN TULIPALOON ASTI.

TONTTI ON ASUINALUEEN KESKELLÄ JA TONTILLA OLEVAT RAKENNUKSEN

JÄÄNTEET RUMENTAVAT YMPÄRISTÖÄ JA MUODOSTAVAT VAARATEKIJÄN

 

ESITÄMME , ETTÄ TONTTI RAIVATAAN JA MAISEMOITAAN TURVALLISEEN

JA EDUSTAVAAN KUNTOON

 

SUONENJOELLA 10.11.2014

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

KAIJA TÄHKÄPÄÄ                 NIKO KOLLANUS

MINNA ROPPONEN                PENTTI HUUSKONEN

VALTUUSTOALIOTE PÄÄTÖKSENTEON AVOIMMUUS

VALTUUSTOALOITE

SUONENJOEN KAUPUNGIN VIESTINTÄÄ ON KULUVAN VUODEN AIKANA MERKITTÄVÄSTI PARANNETTU KAUPUNGINVALTUUSTON,-HALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN OSALTA.

PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUDEN JA LÄPINÄKYVYYDEN EDELLEEN LISÄÄMISEKSI OLISI TÄRKEÄÄ JULKAISTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN SIDONNAISUUDET

ESITÄMME,ETTÄ KAUPUNGINHALLITUS VALMISTELEE SUONENJOELLE PARHAITEN SOPIVAN MALLIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOITEN SIDONNAISUUKSIEN JULKAISEMISESTA.

 

SUONENJOELLA 9.12.2013

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

KAIJA TÄHKÄPÄÄ         MINNA ROPPONEN

NIKO KOLLANUS             PENTTI HUUSKONEN

Valtuustoaloite seniorineuvonnan käynnistämiseksi Suonenjoella

Jatkuvasti kasvava seniori ryhmä tarvitsee uusia palvelujen muotoja ,jotta he voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan tai palveluasumisessa.

Seniorineuvonnan avulla madalletaankynnystä kohdata arjen ongelmatilanteet ja samalla helpottaa tarvittavan avun saantia. Kotikäynneillä kartoitetaan  ikäihmisten tilanne ja tarpeet. Seniorineuvonta tulee ulottaa koskemaan kaikkia yli 65-vuotiaita asukkaita.

Neuvonnan tulee kattaa mm.asumisen ja kotiin liittyvät  asia, terveydentilaan ja toimeentulon neuvonta, sosiaaliset verkostot ja kotiaskareet. Neuvontaan voi tulla ilman ajanvarausta ja erillistä syytä palvelutarpeen kartoittamiseksi. Neuvonnassa tulee myös opastaa mistä voi tavoittaa esimerkiksi yksityisiä paslveluja(siivous,kotitalkkari) ja kunnan atk-neuvontaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus antaa sosiaalilautakunnalle tehtäväksi käunnistää seniorineuvonnan Suonenjoella osana sosiaalitoimen palveluja. Seniorineuvontaa voidaan kokeiluluontoisesti antaa kahden viikon välein erikseen sovittavana ajankohtana. Silloin ei tarvita lisätä henkilökuntaa.

Suonenjoella 22.10.2012

Vasemmistoliiton Suonenjoen valtuustoryhmä

Minna Ropponen  Kaija Tähkäpää  Pentti Huuskonen  Väinö Heiskanen

VALTUUSTOALOITE

Suonenjoen kaupunginvaltuustolle.

VALTUUSTOALOITE.

Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme,että kaupunginvaltuusto velvoittaa teknisenlautakunnan
selvittämään mahdollisuuden jatkaa kevyenliikenteenväylää Rauta-
lammintien ja Metsolantien risteykssestä Metsolantien perille saakka.

Nykisellään Metsolaan kääntyvän pyöräilijät joutuvat risteyksessä
siirtymään ajotielle autoliikenteen sekaan josta on aiheutunut vaara-
tilanteita. Kevyenliikenteenväylän jatkamisella Metsolantien varteen
pystyttäisiin parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.

Suonenjoella 11.6.2012

Kaija Tähkäpää                     Marja Matilainen

Minna Ropponen                Pentti Huuskonen

 

Valtuustoaloite jokialueen kunnostamisesta

Me allekirjoitteneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet

esitämme,

että Suonenjoen kaupunki yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne ja

ympäristökeskuksen kanssa käynistäisivät suunnittelun ja toteutuksen

Suonenjoen jokialueen ja Iisveden puoleisen jokisuun kunnostamiseksi.


Suonenjoki on arvokas luontokohde,lisäksi silläon tärkeä merkitys

Matkailullisesti sekä virkistyskalastus ja veneilykäyttön kannalta.

Joki ja jokialue vaatii pikaista kunnostusta!

 

Suonenjoella 24.10.2011

Kaija Tähkäpää Minna Ropponen Väinö Heiskanen Marja Matilainen Pentti Huuskonen



 


 

Aloite eläkeläisten ja vammaisten kerhotiloista

Me Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esitämme,että kaupunki järjestäisi eläkeläis-ja vammaisjärjestöille asialliset kokoontumis ja kerhotilat. Tilojen tulee olla katutasossa ja erityisesti huomioitava liikunta rajoitteiset .

Suonenjoella 13.12.2010

Kaija Tähkäpää Marja Matilainen
Minna Ropponen Pentti Huuskonen
Väinö Heiskanen

Aloite kansanäänestyksestä

SUONENJOEN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Me allekirjottaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esitämme neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä Suonenjoen ja Kuopion välisen kumppanuusyhteistyösopimuksesta.

Äänestys tulee toteuttaa kumppanuusyhteistyöselvityksen valmistuttua keväällä 2011, esim.eduskuntavaalien yhdeytessä.

Suonenjoella 9.11.2009

Kaija Tähkäpää
Minna Ropponen
Marja Matilainen
Pentti Huuskonen

Aloite oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä 13.6.2011.Kaupunginjohtaja esitys ,että kansanäänestystä ei tarvitse järjestää.Pentti Huuskonen  esitti Minna Ropposen kannattama,että neuvoa-antava kansanäänestys järjestetään 15.8.2011 mennessä.

Äänestys vaihtoehdot:

A. Kumppanuushanke toteutetaan suunitellussa laajuudessa koskien kaikkia toimialoja.

B. Kumppanuushanke rajataan koskemaan vain sosiaali-ja terveyshuoltoa.

C. Luovutaan kokonaan kumppanuushankkeesta.

Lisäksi esitys,että kaupunkinvaltuusto varaa määrärahan kansanäänestyksen toteuttamista varten.

Suoritetussa äänestyksessä,esitystämme kannatti 10 valtuutetta ja vastusti 17 valtuutettua.Joten kansanäänestystä ei järjestetty.Enemmistö valtuustojäsenistä ei halua kysyä kansalaisten mielipitettä näin tärkeässä asiassa,jossa vietään päätösvalta kuopion virkamiehille.Arvata saattaa miten käy Suonenjoen lähipalveluille.

 

Aloitteet 2001-2004

Aloitteemme valtuustokaudella 2001-2004

 • Jätteiden vastaanottopisteen rakentaminen

 • Koron alentaminen kaupungin Vuokratalot Oy:lle myöntämästä lainasta

 • Jalankulkutunnelin rakentaminen Kaatron koulun kohdalle

 • Nopeusrajoituksen muuttaminen keskustassa 40 km tunnissa

 • Hammashoidon turvaaminen kaikille aikuisille kunnallisena palveluna vuoden 2002 alusta

 • Kaupungin omistamien pienten vuokrataloyhtiöiden lainojen koron alentaminen

 • Iisveden ja Lempyyn äänestysalueiden palauttaminen

 • Huonokuntoisten taloröttelöiden purkaminen keskustasta ja Iisvedeltä

 • Yksityisteiden kunnossapitoavustusten korottaminen

 • Hiihtomaan/lumilautarinteen rakentaminen 2005-2006

Aloitteista on toteutunut

 • Jätteiden vastaanottopiste on rakennettu ja toimii jätevesi puhdistamon yhdeytessä.

 • Pienet Vuokratalot on fuusioitu Vuokratalot Oy:hyn näin on kohtuuttoman suurista koroista päästy eroon.

 • Huonokuntoisten röttelötalojen purkaminen on ollut käynnissä, tosin paljon tekemistä on edelleenkin. Esim. niin sanottu Tannisen liiketalo Rautatieaseman luona pitäisi saada pikaisesti purettua rumentamasta Rautatieaseman ympäristöä.

 • Yksityisteiden kunnosapitoavustusta korotettiin vuoden 2005 talousarviossa.

 • Hiihtomaa/Lumilautarinteen rakentaminen on käynnissä Vasemmiston valtuutettujen aktiivisuuden ansiosta.Hilelatu jota eräät valtuutetut olivat esittämässä ,todettin liian kalliiksi ja vain hieman hiihtokautta jatkavaksi näin ollen se taloudellinen tilanne huomioiden jätettiin pois.

Esityksemme valtuustossa ja hallituksessa valtuustokaudella 2001-2004

 • Toisella paikkakunnalla töissä käyvien työmatkakulujen tukeminen
 • Kaupungin omistamien pienten vuokrataloyhtiöiden lainojen koron alentaminen
 • Yhteislaitumen alueen katujen peruskorjaus ja päällystäminen
 • Tervontiehen liittyvien poikkikatujen peruskorjaus ja päällystäminen
 • Kuusikonkadun peruskorjaus ja päällystäminen
 • Ennakkoäänestyksen järjestäminen kaupungin toimesta toimivilla kyläkouluilla ja keskustassa joko kaupungintalolla tai kirjastossa
 • Jäteveden puhdistamon kokonaisvaltaisen kehittämisstrategian laatiminen. Vaihtoehtoisesti kustannusten selvittäminen jäteveden puhdistamon siirrosta toiseen paikkaan.

Toteutuneet esitykset

 • Vuokratalo yhtiöiden fuusion myötä lainojen korot ovat samat kuin Suonenjoen vuokratalot Oy:lläkin.
 • Osa Yhteislaitumen katuja on päälystetty.
 • Kuusikonkatu on peruskorjattu ja päälystetty.
 • Ennakko äänestys paikkoina on käyttöön otettu toimivat kyläkoulut.