Aloitteet

Valtuustoaloitteella aktiivimallin loukkua torjumaan!

Tämän vuoden alusta astui voimaan niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli.

Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää TE-toimiston työllisyyttä edistävissä palveluissa. Muutoin hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.

Malli voi johtaa työttömän kannalta vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin, sillä työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että:

– Suonenjoen kaupunki selvittää, kuinka moni suonenjokelainen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin.

– Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen.

-Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kaupungin talousarvion puitteissa jokaiselle suonenjokelaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät he joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin viking pelit.

Suonenjoella 19.3. 2018

Vasemmistoliiton ja Sosialidemokraattien valtuustoryhmät

LIIKENNETURVALLISUUSALOITTEEME JOULUKUUN VALTUUSTOSSA

Valtuustoaloite 18.12.2017

Vasemmistopuolueen aloite taajama-alueen teiden / katujen talvikunnossapidon laadun parantamiseksi.

Mielestämme ongelmakohtia / turvallisuus riskejä on etenkin lumien kasaaminen korkeiksi kasoiksi juuri suojateitten eteen ( ongelma korostuu Rautalammintiellä Nordean ja Osuuspankin kohdilla olevien suojateitten kohdalla ).

Korkeat lumikasat estävät autoilijoita näkemästä suojatielle aikovat jalankulkijat ja tästä seuraa runsaasti vaaratilanteita.

Ydinkeskustan pääkadut aurataan kohtuudella, mutta syrjemmässä olevat kadut ovat hyvin usein kovemman lumisateen jälkeen auraamatta kohtuuttoman pitkiä aikoja. Etenkin Kopolan, Yhteislaitumen ja Tervalan alueilta on tullut yhteydenottoja harmistuneilta kansalaisilta asiaan liittyen.

Kaikkien aurauksia suorittavien tahojen yhteistyö saatava paremmaksi.

Aurauksia suorittavat tahot (kaupunki, kiinteistöhuolto yritykset, muut yksityisyrittäjät) voisivat sopia yhteiset pelisäännöt joilla saataisiin kaikki keskustaajaman alueet aurattua nopeammin/ järkevämmin.

Joillakin katuosuuksilla osa talvikunnossapidosta kuuluu kaupungille, osa eri kiinteistöhuoltoyhtiöille ja osa muille yksityisille auraajille.

Usein käy niin että osa kadusta on aurattu, välillä on yhden kiinteistön kohta auraamatta ja sitten taas on pätkä aurattu. Olisi kokonaistaloudellisesti järkevämpää että yksi ja sama auraaja paikalle tultuaan auraa koko katuosuuden.

Kaupungilla on runsaamman sateen sattuessa jonkinasteinen resulssipula koskien sekä aurauskalustoa että aurauksia hoitavan henkilöstön määrää. Voisiko tähän harkita avuksi yksityisiä tahoja / voisiko kaupungin muissa tehtävissä olevat henkilöt avustaa pahimpien tilanteiden ajan ?

Liukkaudentorjunta jalkakäytävillä.

Oliko mahdollista hoitaa hiekoitukset siten että jalkakäytävät hiekoitettaisiin noin puolelta leveydeltään, näin toisellapuolen pääsisi liikkumaan potkurilla ja / tai pulkalla ja toinen puoli olisi kävelijöille. Vanhemmat ihmiset liikkuisivat mielellään potkurilla ja pienten lapsien kanssa liikkuvat vetäisivät mielellään pulkkaa perässään casino.

Suonenjoella 18.12.2017

Kimmo Turkki Jani From

Liukuesteitä vanhuksille ja uimahalli auki kesäisinkin!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti joulukuun kokouksessa 19.12. 2016 kaksi valtuustoaloitetta:

Ilmastonmuutoksesta johtuen talviajan sääolosuhteissa tapahtuu suuria lämpötilanmuutoksia, joista aiheutuu kävely- ja liikenneväylien arvaamatonta liukkautta.  Liukastumis- ja kaatumisonnettomuudet aiheuttavat henkilölle itselleen kärsimyksiä ja samalla yhteiskunnalle mittavia sairaudenhoitokuluja.

Liukastumisonnettomuuksia pystytään ainakin osittain vähentämään asianmukaisilla kenkiin kiinnitetttävillä liukuesteillä.

Esitämme, että Suonenjoen kaupunki päättää hankkia kenkiin kiinnitettävä liukuesteet kaikille yli 65-vuotiaille suonenjokelaisille.

 

Toinen aloitteemme Uimahallin kesäaukiolosta

Uimahallin toimintaa ja käyttöastetta on mahdollista parantaa ottamalla käyttöön kesäaukioloaika.

Erityisen aktiivisesti uimahallin liikuntaryhmiin osallistujien taholta on esitetty toiveita kesäaukiolosta.  Kesäaukiolo auttaisi liikuntaharrastusmahdollisuuden tehokkaamman hyödyntämisen etenkin niiden henkilöiden kohdalla, joilla vesiliikunta on jo säännöllistä kuntouttavaa toimintaa.

Esitämme, että Suonenjoella otetaan käyttöön uimahallin kesäaukiolo ja näin pystytään hyödyntämään säännöllisen vesiliikuntamahdollisuuden  kiistattomat terveyshyödyt.

VALTUUSTOALOITE

KUNTALAISALOITE .FI PALVELUN KÄYTTÖÖN SUONENJOELLA
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 26.1.215 aloitteen Kuntalaisaloite.fi
palvelun käyttöönotosta Suonenjoella.

Aloitteen mukainen palvelu on otettu käyttöön Suonenjoella huhti-toukokuun vaihteessa 2016. Linkki palveluun löytyy Suonenjoen kaupungin kotisivuilta kohdasta ”päätöksenteko”.

 

VALTUUSTOALOITE

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehtä aloitteita kunnalle sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet on käsiteltävä viimeistään aloitteen jättöä seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Aloitteen tekijälle/tekijöille ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen, jolloin valtuuston on käsiteltävä se viimeistään kuuden kuukauden sisällä asian vireilletulosta(kuntalain 28 §).

Lisäksi viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehtä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä, jolloin valtuuston on viipymättä päätettävä toimitetaanko aloiteessa tarkoitettu kansanäänestys ( kuntalain 31 §).

Esitämme, että lähidemokratian toteuttamiseksi ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamiseksi Suonenjoen kaupunki ottaa käyttöönsä kuntalaisaloite.fi -palvelun jota kautta kuntalaisten on helpompi mm. sosiaalisen median kautta osallistua päätöksentekoon kaupungissamme.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Suonenjoella 26.1.2015

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kaija Tähkäpää        Niko Kollanus

Minna Ropponem   Pentti Huuskonen

VALTUUSTOALOITE

SAVONKADUN JA KIRKKOTIEN KULMAUKSESSA OSOITTESSA KIRKKOTIE 1 

TONTTI N:O 778-1-112-1. TONTILLA ON AIEMMIN SIJAINNUT LIIKERAKENNUS

JOKA ON MYÖS OLLUT TEOLLISUUSKÄYTÖSSÄ AINA RAKENNUKSEN

TUHOUTUMISEEN TULIPALOON ASTI.

TONTTI ON ASUINALUEEN KESKELLÄ JA TONTILLA OLEVAT RAKENNUKSEN

JÄÄNTEET RUMENTAVAT YMPÄRISTÖÄ JA MUODOSTAVAT VAARATEKIJÄN

 

ESITÄMME , ETTÄ TONTTI RAIVATAAN JA MAISEMOITAAN TURVALLISEEN

JA EDUSTAVAAN KUNTOON

 

SUONENJOELLA 10.11.2014

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

KAIJA TÄHKÄPÄÄ                 NIKO KOLLANUS

MINNA ROPPONEN                PENTTI HUUSKONEN

VALTUUSTOALIOTE PÄÄTÖKSENTEON AVOIMMUUS

VALTUUSTOALOITE

SUONENJOEN KAUPUNGIN VIESTINTÄÄ ON KULUVAN VUODEN AIKANA MERKITTÄVÄSTI PARANNETTU KAUPUNGINVALTUUSTON,-HALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN ESITYSLISTOJEN JA PÖYTÄKIRJOJEN OSALTA.

PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUDEN JA LÄPINÄKYVYYDEN EDELLEEN LISÄÄMISEKSI OLISI TÄRKEÄÄ JULKAISTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN SIDONNAISUUDET

ESITÄMME,ETTÄ KAUPUNGINHALLITUS VALMISTELEE SUONENJOELLE PARHAITEN SOPIVAN MALLIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOITEN SIDONNAISUUKSIEN JULKAISEMISESTA.

 

SUONENJOELLA 9.12.2013

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ

KAIJA TÄHKÄPÄÄ         MINNA ROPPONEN

NIKO KOLLANUS             PENTTI HUUSKONEN

Valtuustoaloite seniorineuvonnan käynnistämiseksi Suonenjoella

Jatkuvasti kasvava seniori ryhmä tarvitsee uusia palvelujen muotoja ,jotta he voivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan tai palveluasumisessa.

Seniorineuvonnan avulla madalletaankynnystä kohdata arjen ongelmatilanteet ja samalla helpottaa tarvittavan avun saantia. Kotikäynneillä kartoitetaan  ikäihmisten tilanne ja tarpeet. Seniorineuvonta tulee ulottaa koskemaan kaikkia yli 65-vuotiaita asukkaita.

Neuvonnan tulee kattaa mm.asumisen ja kotiin liittyvät  asia, terveydentilaan ja toimeentulon neuvonta, sosiaaliset verkostot ja kotiaskareet. Neuvontaan voi tulla ilman ajanvarausta ja erillistä syytä palvelutarpeen kartoittamiseksi. Neuvonnassa tulee myös opastaa mistä voi tavoittaa esimerkiksi yksityisiä paslveluja(siivous,kotitalkkari) ja kunnan atk-neuvontaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus antaa sosiaalilautakunnalle tehtäväksi käunnistää seniorineuvonnan Suonenjoella osana sosiaalitoimen palveluja. Seniorineuvontaa voidaan kokeiluluontoisesti antaa kahden viikon välein erikseen sovittavana ajankohtana. Silloin ei tarvita lisätä henkilökuntaa.

Suonenjoella 22.10.2012

Vasemmistoliiton Suonenjoen valtuustoryhmä

Minna Ropponen  Kaija Tähkäpää  Pentti Huuskonen  Väinö Heiskanen

VALTUUSTOALOITE

Suonenjoen kaupunginvaltuustolle.

VALTUUSTOALOITE.

Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet
esitämme,että kaupunginvaltuusto velvoittaa teknisenlautakunnan
selvittämään mahdollisuuden jatkaa kevyenliikenteenväylää Rauta-
lammintien ja Metsolantien risteykssestä Metsolantien perille saakka.

Nykisellään Metsolaan kääntyvän pyöräilijät joutuvat risteyksessä
siirtymään ajotielle autoliikenteen sekaan josta on aiheutunut vaara-
tilanteita. Kevyenliikenteenväylän jatkamisella Metsolantien varteen
pystyttäisiin parantamaan alueen liikenneturvallisuutta.

Suonenjoella 11.6.2012

Kaija Tähkäpää                     Marja Matilainen

Minna Ropponen                Pentti Huuskonen

 

Valtuustoaloite jokialueen kunnostamisesta

Me allekirjoitteneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet

esitämme,

että Suonenjoen kaupunki yhdessä Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne ja

ympäristökeskuksen kanssa käynistäisivät suunnittelun ja toteutuksen

Suonenjoen jokialueen ja Iisveden puoleisen jokisuun kunnostamiseksi.


Suonenjoki on arvokas luontokohde,lisäksi silläon tärkeä merkitys

Matkailullisesti sekä virkistyskalastus ja veneilykäyttön kannalta.

Joki ja jokialue vaatii pikaista kunnostusta!

 

Suonenjoella 24.10.2011

Kaija Tähkäpää Minna Ropponen Väinö Heiskanen Marja Matilainen Pentti Huuskonen 


 

Aloite eläkeläisten ja vammaisten kerhotiloista

Me Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet esitämme,että kaupunki järjestäisi eläkeläis-ja vammaisjärjestöille asialliset kokoontumis ja kerhotilat. Tilojen tulee olla katutasossa ja erityisesti huomioitava liikunta rajoitteiset .

Suonenjoella 13.12.2010

Kaija Tähkäpää Marja Matilainen
Minna Ropponen Pentti Huuskonen
Väinö Heiskanen